06 September 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Τα μέτρα επαναλειτουργίαςΔημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 115744/Ζ1) η οποία περιλαμβάνει τα μέτρα για την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων της χώρας. Τα μέτρα αυτά κινούνται στις εξής κατευθύνσεις:

1) Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ΑΕΙ αλλά και στους εξωτερικούς χώρους εφόσον παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων. Μάλιστα, απαγορεύεται στους φοιτητές να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς μάσκα (πχ απαγόρευση εισόδου στο αμφιθέατρο) ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

2) Ορίζεται ως μέγιστος αριθμός  οι 50 φοιτητές κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων ενώ αν όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα είναι περισσότεροι προβλέπεται η δυνατότητα πολλαπλών τμημάτων διδασκαλίας.

3) Προτείνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ολιγομελή τμήματα των 30 φοιτητών.

4) Ειδικά για τους φοιτητές σε Σχολές Επιστημών Υγείας, αυτοί υποβάλλονται σε υποχρεωτικό δωρεάν προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID19 με τη μέθοδο PCR. Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών σε  κλινικές ασκήσεις που  αφορούν  στην  εξέταση  και  παρακολούθηση  ασθενών  που νοσούν  από  COVID19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID19.

5) Για τα εργαστήρια, οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς, με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές.

6)  Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά για τη σίτιση των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο και τήρηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας από αυτό που είθισται να ισχύει, με στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

7) Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).  Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.

8)  Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Σε χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών όπου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων φοιτητών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης των φοιτητών.  Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι και τα υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

9) Η  διεξαγωγή  τελετών  αποφοίτησης με  φυσική  παρουσία  φοιτητών  και  διδακτικού προσωπικού  δεν  επιτρέπεται αλλά δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

10) Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα  και  τις  οδηγίες  της  Εθνικής  Επιτροπής  Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19 και του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

11) Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών οργάνων του Δημοσίου Τομέα.

Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,  πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.Photo by Glen Carrie on Unsplash