29 May 2023

Επιτελική εκκαθάριση του Οργανισμού Κωπαΐδας που είχε καταργήσει ο Μητσοτάκης το 2014

 

Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε την περίπτωση του Οργανισμού Κωπαΐδας τον οποίο κατήργησε και έθεσε σε εκκαθάριση ο Κυριάκος  Μητσοτάκης το 2014 ως Υπουργός. Όπως αναλύουμε παρακάτω, το συνολικό κόστος εκκαθάρισης του Οργανισμού φαίνεται να ανέρχεται στο ποσό των  663.080€ (236.580€ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 426.500€ πλέον ΦΠΑ επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη). Η εκκαθάριση δεν αναμένεται να τελειώσει πριν τον Ιανουάριο του 2025, δηλαδή 11 χρόνα μετά την κατάργηση του Οργανισμού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να διπλασίασε το κόστος εκκαθάρισης χωρίς ωστόσο να επισπεύσει την ολοκλήρωσή της. 

Ο Οργανισμός Κωπαΐδας δεν σχετίζεται με την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας. Είχε αντικείμενο σε ό,τι αφορά στις καλλιέργειες της περιοχής και για τον λόγο αυτό, μετά την κατάργησή του, οι σκοποί του μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δηλαδή, είχε αντικείμενο και δεν ήταν ένας οργανισμός φάντασμα. Το 2014, με ρυθμίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Οργανισμός καταργήθηκε και τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση,  μέχρι σήμερα (10 χρόνια μετά την κατάργηση του Οργανισμού) δεν έχει ολοκληρωθεί. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της, με Υπουργική Απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις 24 Μαΐου 2023, τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου 2025 ήτοι 11 περίπου χρόνια μετά την κατάργησή του Οργανισμού.

Η διαδικασία εκκαθάρισης του Οργανισμού ξεκίνησε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2015 οπότε και διορίστηκε για πρώτη φορά εκκαθαριστής με μηνιαία αποζημίωση 2.400€ μικτά. Το 2018 και το 2019, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την σύναψη δύο συμβάσεων μεταξύ του εκκαθαριστή και οικονομολόγου - λογιστή αξίας 23.000€ έκαστηΤον Μάϊο του 2019, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την σύναψη σύμβασης μεταξύ του εκκαθαριστή και εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για να συνδράμει κατάλληλα και να παράσχει υποστήριξη στο έργο της εκκαθάρισης. Η αμοιβή της εταιρίας ορίστηκε στα 48.980€ η οποία θα καταβάλλονταν τμηματικά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε συνολικά 4 παρατάσεις στην διαδικασία εκκαθάρισης ήτοι από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019. Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε δημόσιες πηγές τα χρηματικά ποσά τα οποία τελικώς καταβλήθηκαν. Βασιζόμενοι στα ποσά τα οποία αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις, το κόστος της εκκαθάρισης του Οργανισμού για την περίοδο Αύγουστος 2015 - Ιούλιος 2020 φαίνεται να αγγίζει τις 236.580. Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι τα χρονοδιαγράμματα κάποιων μηνών που είχαν αρχικώς δοθεί, δεν ήταν ρεαλιστικά. Τα έξοδα της εκκαθάρισης καλύπτονται από το προϊόν της εκκαθάρισης και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπογραμμίζεται όμως ότι τα ποσά τα οποία απομένουν όταν αφαιρεθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα αυτής, υπολογίζονται ως έσοδα του προϋπολογισμού. Συνεπώς, όσο μικρότερα τα έξοδα της εκκαθάρισης τόσο μεγαλύτερα τα έσοδα για το δημόσιο ταμείο. 

Τον Ιούλιο του 2020, επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ο Υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, άλλαξε τον εκκαθαριστή και στην θέση του ορίστηκε η εταιρία «Grant Thorton». Η συνολική μηνιαία αμοιβή του νέου εκκαθαριστή ορίστηκε στις 7.300,00€ πλέον ΦΠΑ (5.300 + 2.000€). Ταυτόχρονα, ορίστηκε εφάπαξ αποζημίωση ποσού 25.000€ πλέον ΦΠΑ για τη διεκπεραίωση του διαχειριστικού ελέγχου. 

Τον Ιούνιο του 2020, ο  Υφυπ. Οικονομικών κος. Βεσυρόπουλος είχε πει στην Βουλή ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε εντοπίσει τις αιτίες της καθυστέρησης και ότι ετοίμαζε ένα πλαίσιο με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ταυτόχρονα, δεν ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε καμμένη γη από τον προηγούμενο εκκαθαριστή. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 6 παρατάσεις στην διαδικασία εκκαθάρισης. Όπως προκύπτει από τις Υπουργικές Αποφάσεις, κάθε παράταση δίδονταν ύστερα από αίτημα του εκκαθαριστή ο οποίος κατέθετε κάθε φορά και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα χρονοδιαγράμματα της εκκαθαρίστριας εταιρίας δεν εκπληρώθηκαν. Τούτο προκύπτει σαφώς από το γεγονός ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έδιδε δεν πληρούνταν και για τον λόγο αυτό αιτούνταν νέες παρατάσεις. Πράγματι, η διαδικασία εκκαθάρισης είναι σύνθετη, πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ο νέος εκκαθαριστής δεν ξεκίνησε από το μηδέν αλλά παρέλαβε την σκυτάλη από τον προηγούμενο ο οποίος φαίνεται να είχε εργαστεί στην διαδικασία εκκαθάρισης για σχεδόν 4,5 χρόνια.  Και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έγινε ο παραμικρός υπαινιγμός ότι ο προηγούμενος εκκαθαριστής δεν έκανε καλά την δουλειά του. 

Η πλέον αξιοσημείωτη παράταση είναι η 7η, η οποία δόθηκε την 24η Μαΐου 2023. Η παράταση αυτή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι δόθηκε 3 μέρες μετά τις εκλογές της 21ης Μαϊου 2023 και όταν ο Σταϊκούρας γνώριζε ότι είναι απερχόμενος Υπ. Οικονομικών καθώς οι διερευνητικές εντολές δεν είχαν τελεσφορήσει και ήταν βέβαιος ο σχηματισμός υπηρεσιακής Κυβέρνησης. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι ότι η παράταση αυτή έχει διάρκεια μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2025 δηλαδή, παράταση 1,5 έτους. Και είναι αξιοσημείωτο διότι οι παρατάσεις που έδινε μέχρι τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν από 3 έως 9 μήνες. Η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης μεταφέρθηκε για τα τέλη Ιανουαρίου 2025 ήτοι 11 χρόνια μετά την κατάργηση του Οργανισμού. 

Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε δημόσιες πηγές τα χρηματικά ποσά τα οποία έχουν πράγματι καταβληθεί. Βασιζόμενοι σε όσα αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις, το κόστος της εκκαθάρισης του Οργανισμού για την περίοδο Ιούλιος 2020 - Ιανουάριος 2025 φαίνεται να αγγίζει τις 426.500€ πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Τα έξοδα της εκκαθάρισης καλύπτονται από το προϊόν της εκκαθάρισης και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπογραμμίζεται όμως ότι τα ποσά τα οποία απομένουν όταν αφαιρεθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα αυτής, μεταφέρονται ως έσοδα του προϋπολογισμού. Δηλαδή, όσο μικρότερα τα έξοδα της εκκαθάρισης τόσο μεγαλύτερα τα έσοδα για το δημόσιο ταμείο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακόμα μία φορά έθεσε ψηλά τον πήχη και πέρασε από κάτω. Καλλιέργησε προσδοκίες για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και τεχνοκρατικές μεθόδους που δεν αποδείχτηκαν ρεαλιστικά. 


ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Η λίμνη Κωπαΐδα αποξηράνθηκε το 1931 ώστε να δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με το Νομοθετικό Διάταγμα 2488/1953 (ΦΕΚ Α 195/31.07.1953) δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Κωπαΐδας. Σκοπός του Οργανισμού ήταν η "υπό ενιαία κατεύθυνση καλλιέργεια & βελτίωση των γαιών του Κωπαϊδικού πεδίου". Ο Οργανισμός Κωπαΐδας διοικούνταν από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του εργαζόταν με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ο Οργανισμός Κωπαΐδας δεν πρέπει να συγχέεται με την αποξήρανση. Ήταν ένας Οργανισμός ο οποίος είχε αντικείμενο και για τον λόγο αυτό, όταν καταργήθηκε, οι σκοποί του μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Τον Μάρτιο του 2014, με το άρθρο 13 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.03.2014) καταργήθηκε ο Οργανισμός Κωπαΐδας και οι σκοποί του μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ως ημερομηνία κατάργησης τέθηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2014. Το νομοσχέδιο αυτό το έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Μητσοτάκης δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την διάταξη την οποία έφερε. Δεν ανέπτυξε το περιεχόμενο και τους σκοπούς της. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή εδώ

Δείτε χαρακτηριστικό ρεπορτάζ της ενημερωτική ιστοσελίδας "Πρώτο Θέμα".


Μερικούς μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 2014, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε ακόμα ένα νομοσχέδιο. Σε αυτό, κατατέθηκε από τους Βουλευτές Βοιωτίας της ΝΔ Ευάγγελο Μπασιάκο, Ανδρέα Κουτσούμπα και ιωάννη Καράμπελα η βουλευτική τροπολογία 1940/126 για τον Οργανισμό Κωπαΐδας. 


Η τροπολογία προέβλεπε την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας από την 30ή Νοεμβρίου 2014, την θέση του σε εκκαθάριση και τον διορισμό εκκαθαριστή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ορίστηκε επίσης ότι ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, εξοφλεί και τακτοποιεί τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του. Τέλος, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ο Βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Κουτσούμπας, στην ομιλία του στην Βουλή στις 23 Οκτωβρίου 2014, χαρακτήρισε τον Οργανισμό Κωπαΐδας ως έναν οργανισμό με "βεβαρυμένο αμαρτωλό παρελθόν".


Η τροπολογία έγινε αποδεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκηυπερψηφίστηκε και ενσωματώθηκε ως άρθρο 61 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014)Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή εδώ.

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΟ 2015

Τον Αύγουστο του 2015, με Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1662/07.08.2015) ορίστηκε εκκαθαριστής με την μηνιαία αποζημίωση του εκκαθαριστή να ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ μικτά (2.400€). Η θητεία του εκκαθαριστή θα έληγε με την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2015, δηλαδή εντός 5 μηνών. Το χρονοδιάγραμμα, εκ των πραγματων, αποδείχθηκε μη ρεαλιστικό. 

Τον Μάρτιο του 2016, κατόπιν του από 03.11.2015 αιτήματος της εκκαθαρίστριας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 799/24.03.2016) η εκκαθάριση παρατάθηκε για 1 έτος μέχρι την 31.12.2016Το αίτημα της εκκαθαρίστριας δεν αφορούσε σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο παράτασης ούτε και έδιδε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή του εκκαθαριστή δεν επήλθε κάποια μεταβολή. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 100.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.


Τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν του από 23.11.2016 αιτήματος της εκκαθαρίστριας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 4399/30.12.2016) η εκκαθάριση παρατάθηκε για 1 έτος, μέχρι την 31.12.2017. Το αίτημα της εκκαθαρίστριας δεν αφορούσε σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο παράτασης ούτε και έδιδε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή του εκκαθαριστή δεν επήλθε κάποια μεταβολή. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 200.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.Τον Γενάρη του 2018κατόπιν του από 05.12.2017 αιτήματος της εκκαθαρίστριας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 6/05.01.2018) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 1 έτος, μέχρι την 31.12.2018Το αίτημα της εκκαθαρίστριας αφορούσε σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο παράτασης ήτοι μέχρι τις 31.12.2018. Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή του εκκαθαριστή δεν επήλθε κάποια μεταβολή. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 300.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.


Τον Ιούνιο του 2018, με απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2080/07.06.2018) εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ του εκκαθαριστή και Οικονομολόγου - Λογιστή προκειμένου να διευκολυνθεί, στη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Η αξία της σύμβασης ανέρχονταν στις 23.000€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και εισφορών, για διάστημα δώδεκα μηνών, ήτοι από 01.01.2018 έως και 31.12.2018.

Τον Μάρτιο του 2019κατόπιν του από 16.11.2018 αιτήματος της εκκαθαρίστριας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 862/12.03.2019) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 1 έτος, μέχρι την 31.12.2019Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή του εκκαθαριστή δεν επήλθε κάποια μεταβολή. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 500.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.


Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2019, με απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 864/12.03.2019) εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ του εκκαθαριστή και Οικονομολόγου - Λογιστή προκειμένου να διευκολυνθεί, στη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Η αξία της σύμβασης ανέρχονταν στις 23.000€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και εισφορών, για διάστημα δώδεκα μηνών, ήτοι από 01.01.2019 έως και 31.12.2019.

Τον Μάιο του 2019, με απόφαση του Υπ. Οικονομικών  (ΦΕΚ B 1600/10.05.2019) εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ του εκκαθαριστή και της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. για να συνδράμει κατάλληλα και να  παράσχει  υποστήριξη  στο  έργο  της  εκκαθάρισης  προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο αυτής. Σύμφωνα με την απόφαση, η προσφορά της εταιρίας αυτής ήταν η οικονομικά συμφερότερη μεταξύ των προσφορών τεσσάρων (4) εταιριών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Η αμοιβή της εταιρίας ανέρχονταν στο ποσό των 48.980€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβάλλονταν τμηματικά και θα καλύπτονταν από τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας.

Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε δημόσιες πηγές τα χρηματικά ποσά τα οποία τελικώς καταβλήθηκαν. Αν βασιστούμε αποκλειστικά στις Υπουργικές Αποφάσεις και κάνουμε την άθροιση των ποσών τοτε προκύπτει ένα συνολικό κόστος 236.580

Εκκαθαριστής: 141.600 

(20 Ιουλίου 2015 - 30 Ιουνίου 2020 = 59 μήνες και 10 ημέρες, 59 μήνες επί 2.400€ = 141.600€)

Λογιστής: 23.000€ + 23.000€

Εταιρία Λογιστών: 48.980€

ΣΥΝΟΛΟ = 141.600€ + 23.000€ + 23.000€ + 48.980€ = 236.580


ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το 2020 είχε έρθει η ώρα του επιτελικού κράτους να αναλάβει να δώσει ώθηση στην εκκαθάριση του Οργανισμού Κωπαΐδας. Εξάλλου, το κλείσιμο και η εκκαθάρισή του Οργανισμού είχαν την σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ήταν Υπουργός το 2014. 

Στην συνεδρίαση της Βουλής της 26 Ιουνίου 2020, ο Υφυπ. Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα της εκκαθάρισης του Οργανισμού και διαβεβαίωσε ότι "Εμείς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διακυβέρνησης, διερευνήσαμε τις αιτίες της καθυστέρησης στη διαδικασία της εκκαθάρισης για να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η διαδικασία. Γι’ αυτό και αναζητήσαμε το βέλτιστο πλαίσιο για να λειτουργήσει η διαδικασία εκκαθάρισης αποτελεσματικά και κυρίως να φτάσει στο τέλος της".

Επίσης, αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία καθυστερούσαν την διαδικασία εκκαθάρισης. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι δεν παραδόθηκε ποτέ κανενός είδους αρχείο του Οργανισμού και  χρειάστηκε ανασύσταση και ανάκτηση αυτών των αρχείων. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο επικαλέστηκε ήταν ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη των καταστάσεων καταγραφής και απογραφής πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η παράδοσή τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το τρίτο πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν εκκρεμείς δίκες και οφειλές προς τον Οργανισμό, όπως ανταποδοτικά και αρδευτικά τέλη, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αδυναμίας ταυτοποίησης κληρούχων και οφειλετών. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι θέληση της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να σταματήσει να υφίσταται αυτή η εκκρεμότητα. Τόνισε ότι πλέον θα υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες και χρονοδιαγράμματα. Σημείωσε ότι η εκκαθαρίστρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών, όπως αυτές περαιτέρω εξειδικεύονται στην προσφορά της. 


Τελικά, δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην σπουδή της να δείξει αριστεία, "βέλτιστες πρακτικές", δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και άλλα τέτοια ωραία, έθεσε έναν μη ρεαλιστικό στόχο τον οποίο φυσικά δεν εκπλήρωσε και ταυτόχρονα το κόστος εκκαθάρισης φαίνεται να έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο Βεσυρόπουλος δεν απαξίωσε το έργο του προηγούμενου εκκαθαριστή. Δεν χρησιμοποίησε την τακτική της "καμμένης γης". Δεν ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε χάος

Τον Ιούλιο του 2020με απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 2884/17.07.2020) η εκκαθάριση παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020. Παράλληλα, διορίστηκε νέος εκκαθαριστής  η εταιρία «Grant Thorton». Η μηνιαία αποζημίωση ορίστηκε στο ποσό των 5.300€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η «Grant Thorton» θα λάμβανε εφάπαξ αποζημίωση για τη διεκπεραίωση διαχειριστικού ελέγχου ποσού 25.000€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Επιπλέον, η «Grant Thorton», για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων θα λάμβανε μηνιαία αποζημίωση ποσού 2.000€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Συνολικά 7.300€ πλέον Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάση και εφάπαξ 25.000€ πλέον ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 400.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην απόφαση αυτή, η προσφορά της «Grant Thorton» εμφανίζεται ως συμφερότερη "συγκρινόμενη κατ' αναλογία με τις συνολικές δαπάνες εκκαθάρισης προηγούμενων ετών". Είναι απορίας άξιο πώς γίνεται να είναι συμφερότερη μια προσφορά 7.300€ πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως όταν η προηγούμενη κόστιζε 2.400€ μικτά μηνιαίως. Εικάζουμε ότι κρίθηκε έτσι διότι βασίστηκε στην υπόθεση ότι δεν θα διαρκέσει πολλούς μήνες. Ακόμα κι έτσι όμως, η εκτίμηση δεν ήταν ρεαλιστική αφού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο Υφ. Οικονομικών Βεσυρόπουλος είχε αναφέρει ενώπιον της Βουλής, πριν τον διορισμό του νέου εκκαθαριστή, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε εντοπίσει τις αιτίες των καθυστερήσεων και οι οποίες δεν ήταν λογικό να υποτεθεί ότι θα ξεπεραστούν άμεσα. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τα έτη 2020-2025 δείχνει να κόστισε περισσότερο σε σχέση με τις δαπάνες των ετών 2015-2019. Εκ των πραγμάτων, κάθε χρονοδιάγραμμα που έδωσε η εκκαθαρίστρια εταιρία δεν εκπληρώθηκε. Με την ίδια απόφαση καταργήθηκε το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης του 2015 με την οποία ορίστηκε για πρώτη φορά εκκαθαριστής  (ΦΕΚ Β 1662/07.08.2015). Το άρθρο 6 προέβλεπε ότι: "Τα έξοδα του εκκαθαριστή για τις υπηρεσίες του, θα βαρύνουν το υπό εκκαθάριση καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο, και θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν της υποβολής σχετικού πίνακα".

Τον Δεκέμβριο του 2020κατόπιν της από 21.12.2020 αιτήσεως της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 5948/31.12.2020) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 6 μήνες μέχρι την 30.06.2021. Η εκκαθαρίστρια εταιρία έδωσε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την 30.06.2021 το οποίο δεν τηρήθηκε. Η αμοιβή της «Grant Thorton»  διατηρήθηκε στο ποσό των 7.300€ πλέον Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάσηΤαυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 500.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.
Τον Ιούλιο του 2021κατόπιν της από 29.06.2021 αιτήσεως της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 3252/22.07.2021) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 5 μήνες μέχρι την 30.11.2021Η εκκαθαρίστρια εταιρία έδωσε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την 30.11.2021 το οποίο δεν τηρήθηκε. Η αμοιβή της «Grant Thorton»  διατηρήθηκε στο συνολικό ποσό των 7.300€ πλέον Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάση
Τον Νοέμβριο του 2021, κατόπιν της από 13.10.2021 αιτήσεως της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισηςμε νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 5226/11.11.2021) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 3 μήνες μέχρι την 28.02.2022Η εκκαθαρίστρια εταιρία έδωσε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την 28.02.2022 το οποίο δεν τηρήθηκε. Η απόφαση αυτή όμως έχει μία καινοτομία: δεν γίνεται πλέον αναφορά στην συνολική μηνιαία αμοιβή της «Grant Thorton». Υποθέτουμε ότι η συνολική αμοιβή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Η "καινοτομία" αυτή θα διατηρούνταν και στις επόμενες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 150.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης. Τέλος, με την απόφαση αυτή δόθηκε η δυνατότητα στον εκκαθαριστή, όπως καλύπτει από τα διαθέσιμα του Οργανισμού, τις απολύτως αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου της έδρας του υπό εκκαθάριση Οργανισμού.


Τον Φεβρουάριο του 2022, κατόπιν της από 07.02.2022 αιτήσεως της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισηςμε νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 883/25.02.2022) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 7 μήνες μέχρι την 30.09.2022Η εκκαθαρίστρια εταιρία έδωσε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την 30.09.2022 το οποίο δεν τηρήθηκε.  Η καινοτομία του να μην αναφέρεται ποια θα είναι η αμοιβή της «Grant Thorton» διατηρήθηκε και σε αυτή την απόφασηΥποθέτουμε ότι η συνολική αμοιβή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 100.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.Τον Οκτώβριο του 2022κατόπιν της από 16.09.2022 αιτήσεως της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισηςμε νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 5176/05.10.2022) η εκκαθάριση παρατάθηκε για ακόμα 9 μήνες μέχρι την 30.06.2023. Η εκκαθαρίστρια εταιρία έδωσε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την 30.06.2023 το οποίο δεν τηρήθηκε.  Η καινοτομία του να μην αναφέρεται ποια θα είναι η αμοιβή της «Grant Thorton» διατηρήθηκε και σε αυτή την απόφασηΥποθέτουμε ότι η συνολική αμοιβή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Κωπαΐδας ύψους 100.000 ευρώ στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα αποτελούσαν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και  θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών της εκκαθάρισης.Τον Μάιο του 2023 έγινε ακόμα μία καινοτομία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ήρθε τελευταία στιγμή να κάνει ακόμα μία παράταση της εκκαθάρισης. Στις 23 Μαΐου 2023, δηλαδή τουλάχιστον 1 μήνα πριν τελειώσει η προηγούμενη παράταση  και αφού είχαν γίνει οι εκλογές της 21ης Μαΐου 2021 χωρίς να λάβει η ΝΔ την αυτοδυναμία, ο απερχόμενος Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με απόφασή του (ΦΕΚ Β 3469/24.05.2023) παρέτεινε την εκκαθάριση του Οργανισμού μέχρι την 31.01.2025 δηλαδή, παράταση άνω 1,5 έτους! Είχε προηγηθεί το από 16.05.2023 αίτημα της εκκαθαρίστριας εταιρίας για παράταση του χρόνου εκκαθάρισης. Σημειώνεται ότι το αίτημα της εκκαθαρίστριας εταιρίας για την παράταση της εκκαθαρίσης δεν συνοδεύεται από αίτημα για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, όπως γίνονταν στις προηγούμενες παρατάσεις. Συνοδεύεται όμως από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης την 31 Ιανουαρίου 2025.  Παράλληλα,  η καινοτομία του να μην αναφέρεται ποια θα είναι η αμοιβή της «Grant Thorton» διατηρήθηκε σε αυτή την απόφασηΥποθέτουμε ότι η συνολική αμοιβή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.  


Συνοψίζοντας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέτεινε την εκκαθάριση του Οργανισμού Κωπαΐδας για περίπου 4,5 έτη, ήτοι από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και τέλος Ιανουαρίου του 2025. Τα 4,5 έτη αυτά αντιστοιχούν σε 55 μήνες, με την μηνιαία αμοιβή της εκκαθαρίστριας εταιριάς  να ανέρχεται στο ποσό των 7.300,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε δημόσιες πηγές τα χρηματικά ποσά τα οποία τελικώς καταβλήθηκαν. Επιχειρούμε να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος βασιζόμενοι στα ποσά τα οποία αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό το οποίο προκύπτει είναι 426.500€ πλέον Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα:

Εκκαθαριστής: 401.500€ πλέον ΦΠΑ

(30 Ιουνίου 2020 - 31 Ιανουαρίου 2025 = 55 μήνες και 1 ημέρα, 55 μήνες επί 7.300,00€ = 401.500€ πλέον ΦΠΑ

Εφάπαξ αμοιβή εκκαθαριστή: 25.000

401.500€ + 25.000€ = 426.500 πλέον ΦΠΑ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να διπλασίασε το κόστος εκκαθάρισης και μάλιστα χωρίς να την επισπεύσει. 


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2015-2025: 236.580€ + 426.500€ = 663.080


Photo by dirk von loen-wagner on Unsplash