05 July 2023

Ασθενοφόρα: Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου | Πυροσβέστες, στρατιώτες & υπάλληλοι ΟΤΑ θα βάλουν πλάτη ως οδηγοί

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερία της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ της 05.06.2029 (ΦΕΚ Α 132/05.07.2023) για την στελέχωση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με στρατιώτες, πυροσβέστες και υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Το προσωπικό θα διατίθεται σε νησιά και ορεινές περιοχές και θα εκτελεί καθήκοντα οδηγού. Αφορά σε δομές του ΕΚΑΒ, Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Ιατρείων οι οποίες θα κάνουν αίτημα στους φορείς οι οποίοι διαθέτουν το προσωπικό. Προβλέπεται η καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε στρατιώτες και πυροσβέστες οι οποίοι θα διατεθούν αλλά και η κάλυψη των δαπανών ενδιαίτησης

Το κόστος θα καλυφθεί ως εξής:

  • Το κόστος το οποίο αφορά στο προσωπικό, θα βαρύνει τον φορέα από τον οποίο προέρχονται δηλαδή τον Στρατό, την Πυροσβεστική και τους ΟΤΑ. Γίνεται πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό
  • Τό κόστος ενδιαίτησης θα βαρύνει το Υπουργείο Υγείας και τους ΟΤΑ

Ειδικότερα:

Περιοχές: Η ΠΝΠ αφρά στα Νησιά μεταξύ των οποίων και η Κρήτη καθώς και στους Ορεινούς Δήμους

Δομές: Η ΠΝΠ αφορά στην κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων

Ανάκες οι οποίες θα καλυφθούν: Θα αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων

Προέλευση προσωπικού: Η στελέχωση των ασθενοφόρων θα γίνει με προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας. Επιπλέον, προβλέπεται και η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπηρεσία: Το προσωπικό της Πυροσβεστικής ή/και του Στρατού θα εκτελεί υπηρεσία οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα

Διαδικασία Πυροσβεστικής / Στρατού: Κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν. 

Διαδικασία ΟΤΑ: Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης

Ειδική Αποζημίωση: Στο διατιθέμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων καταβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, και η ειδική αποζημίωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. β της περ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσης του προσωπικού, οι οποίοι ενισχύονται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης που εκδίδεται από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. 

Στο προσωπικό της Πυροσβεστικής εφαρμόζεται η περ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 σύμφωνα με την οποία "Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί σε Πεζοπόρα Τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου δύναται, για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης, και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα (12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου".

Ενδιαίτηση: Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Ε.Κ.Α.Β. και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος και πρέπει να κατατεθεί, συζητηθεί & ψηφιστεί στην Βουλή εντός 40 ημερών

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.